ریاضی ششم فصل اول : کسر متعارفی درس اول : کسر – عدد مخلوط ( صفحھ ی ٢ الی ۵

ھدف ھا :

- تقسیم بھ قسمت ھای مساوی

- نشان دادن مقدار تقریبی کسر روی شکل

- نشان دادن کسرروی محور

- درک مفھوم کسر و عدد مخلوط

- بیان و نوشتن مفاھیم ریاضی

- تقسیم تقریبی شکل ھا

مھارت ھا :

- مھارت تقریب زدن - تقسیم كردن تقریبی- تقسیم كردن اشكال بھ قسمت ھای مساوی

- ارایھ نمایش كسر و عدد مخلوط بھ صورت ھای مختلف (محور اعداد- تصویری و كلامی )

- برقراری ارتباط بین كسر و عدد مخلوط و اینكھ كسر وعدد مخلوط دو نمایش از یک مفھوم ھستند.

- استفاده از مفاھیم كسر و عدد مخلوط در حل مسایل پیرامونی

فعالیت ١ صفحھ ی ٢

آنچھ دانش آموزان کلاس ششم می دانند :

٨ قسمت ) تقسیم کنند . – ۶ – ۴ - ٣– ١ – می توانند بھ راحتی دایره را بھ قسمت ھای برابر ( ٢

٢ - می توانند دایره را بھ ١٢ قسمت ( الگوگیری از ساعت ) تقسیم کنند .

٣- برای تقسیم دایره بھ قسمت ھای مساوی می توانند از ابزار نقالھ استفاده کنند .

شرح فعالیت ١ صفحھ ی ٢

دانش آموزان دراین فعالیت نحوه ی تقسیم كردن بھ قسمت ھای مساوی را یاد می گیرند و سپس اشیا پیرامونی را بھ

صورت تقریبی بھ قسمت ھای مساوی تقسیم می كنند .

ابتدا یک نوار کاغذی بھ اندازه ی دور( محیط ) دایره درست می کنند سپس با تا زدن نوار کاغذی بھ تعداد مورد نظر و

قرار دادن آن بر روی دایره و علامت زدن ، دایره را بھ قسمت ھای مورد نظر تقسیم می کنند .( دست ورز ) ھمچنین

دانش آموزان می توانند با تقسیم کردن کیک ، کلوچھ ، نان تافتون و....... بھ قسمت ھای مساوی آمادگی لازم جھت انجام

این فعالیت را کسب کنند .

بھ صورت تقریبی با علامت زدن روی محیط دایره و با استفاده از خط کش دایره را بھ قسمت ھای مورد نظرتقسیم

می کنند . ( تصویری )

نحوه تقسیم کردن دایره بھ قسمت ھای مساوی را توضیح می دھند. ( کلامی ) توضیح دادن باعث قدرت ارتباط کلامی

در دانش آموزان می شود و توانایی استدلال آن ھا را بالا می برد .

ھر دانش آموز باید فعالیت ھای دست ورز ، تصویری و کلامی را انجام دھد تا بھ سطح مورد نظر برسد .

نکتھ : دانش آموزان در تقسیم کردن دایره بھ قسمت ھای خواستھ شده در این فعالیت این گونھ فکر می کنند .

۶ قسمت : ابتدا دایره را بھ ٢ قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ سھ قسمت مساوی تقسیم می کنند یا

ابتدا دایره را بھ ٣ قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ دو قسمت مساوی تقسیم می کنند .

٨ قسمت: ابتدا دایره را بھ ۴ قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ دو قسمت مساوی تقسیم می کنند یا ابتدا

دایره را بھ ٢ قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ چھار قسمت مساوی تقسیم می کنند .

٩ قسمت : ابتدا دایره را بھ ٣ قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ سھ قسمت مساوی تقسیم می کنند .

١٢ قسمت : ابتدا دایره را بھ ۴ قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ سھ قسمت مساوی تقسیم می کنند یا  ابتدا دایره را بھ ٣ قسمت مساوی تقسیم می کنند سپس ھر قسمت را بھ چھار قسمت مساوی تقسیم می کنند .

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۹۱ساعت   توسط  طوطیان  |